Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“

Vykonávateľ:           Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Názov výzvy:          „Rozšírenie siete domácej ošetrovateľskej starostlivosti“

Kód výzvy:              13I02-21-V04

Komponent:                13_Dostupná a kvalitná dlhodobá sociálno-zdravotná starostlivosť

Názov investície:        Investícia 2_Rozšírenie a obnova kapacít následnej starostlivosti a ošetrovateľskej starostlivosti

Schéma pomoci:        Schéma pomoci de minimis na podporu rozšírenia a obnovy siete agentúr domácej

                                      ošetrovateľskej starostlivosti uplatňovaná pri vykonávaní Plánu obnovy a odolnosti SR

                                      DM – 11/2022

Zdroj financovania: Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 368/2021 zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Cieľ:        Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia nových agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Identifikačné údaje a kontaktné údaje vykonávateľa:

Názov vykonávateľa:                         Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Adresa vykonávateľa:                       Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37

Kontaktné údaje vykonávateľa:     sekcia implementácie Plánu obnovy a odolnosti a reforiem

                                                            Email: planobnovy@health.gov.sk

                                                            Web: http://www.health.gov.sk/?Plan-obnovy-a-odolnosti                      

Vyhlásenie výzvy:   29. 7. 2022

Uzavretie výzvy:      Vykonávateľ uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu (ďalej len „výzva“) po vyčerpaní alokovaných finančných prostriedkov, alebo do 31. októbra 2022.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu s kódom 13I02-21-V04 predstavuje
1 401 557 eur bez DPH.

Indikatívna výška rozpočtu určeného na DPH, v prípadoch kde bude DPH v zmysle tejto výzvy oprávnená predstavuje 315 093 eur.

Viac informácií nájdete na: https://www.health.gov.sk/Clanok?plan-obnovy-ados-rozsirenie