Výzva č. 59/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF“)  a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.

Pre opatrenie:                     8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Podopatrenie:                     8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

Činnosť:                                Budovanie a obnova občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch

Schéma pomoci:                 Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1, Číslo schémy: SA.103303

Typ výzvy:                            uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:  1. 8. 2022

Dátum uzavretia výzvy:     31. 10. 2022

Minimálna výška oprávnených výdavkov:              10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:          350 000,00 EUR

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/59-prv-2022