Výzva č. 58/PRV/2022 pre podopatrenie 8.5 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava, IČO: 30 794 323  (ďalej len „PPA“), ako poskytovateľ nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (ďalej len „PRV“), vyhlasuje v zmysle ustanovení § 17, zákona č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku poskytovanom z EŠIF“)  a v súlade s platnou Príručkou pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV, ktorá je zverejnená na webovom sídle poskytovateľa: http://www.apa.sk/prv-2014-2020-prirucka-pre-ziadatela výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z PRV.

pre opatrenie:                     8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov

podopatrenie:                     8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov

činnosť:                                 Umelá obnova a výchova ochranných lesov a lesov osobitného určenia, najmä podsadbou lesných porastov[1]

Schéma pomoci:                  Schéma štátnej pomoci na podporu investícií na zlepšenie odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov (podopatrenie 8.5 Programu rozvoja vidieka SR 2014 –2022) v znení dodatku č. 1, Číslo schémy: SA.103303

Typ výzvy:                                            uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy:  1. 8. 2022Dátum uzavretia výzvy:       31. 10. 2022

Minimálna výška oprávnených výdavkov:               10 000,00 EUR

Maximálna výška oprávnených výdavkov:            400 000,00 EUR

Viac informácií nájdete na: https://www.apa.sk/58-prv-2022


[1] ktoré nie sú destabilizované prírodnými pohromami a katastrofickými udalosťami