Výzva 01I02-26-V02 zameraná na podporu modernizácie/transformácie existujúcich zariadení na výrobu elektriny z OZE – bioplynové stanice

Kód výzvy: 01I02-26-V02

Komponent: 1. Obnoviteľné zdroje energie a energetická infraštruktúra

Reforma/investícia: 2. Investície do modernizácie existujúcich zdrojov elektriny z OZE („repowering“) – bioplynové
stanice

Cieľ výzvy
Cieľom výzvy je modernizácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu
a transformácia existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia
vyrábajúce biometán (biometánové stanice).

Schéma pomoci
Schéma štátnej pomoci z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na výrobu elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie v platnom znení zverejnená na webovom sídle:
https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/dokumenty

Trvanie výzvy
Vyhlásenie výzvy: 3. august 2022
Uzavretie výzvy: 31. október 2022

Indikatívna výška prostriedkov mechanizmu určených na výzvu (alokácia)
Alokácia výzvy je 20 000 000 EUR, z toho 10 000 000 EUR je určených na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc
vyrábajúcich elektrinu (projekty typu A) a 10 000 000 EUR je určených na transformáciu bioplynových staníc na zariadenia
vyrábajúce biometán (projekty typu B).

Financovanie projektu
Poskytovanie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti podľa tejto výzvy sa realizuje nenávratným
spôsobom na základe predloženej žiadosti a za podmienok ustanovených v tejto výzve a súvisiacich dokumentoch.

Miesto realizácie projektuMaximálna intenzita pomoci
Nitriansky kraj, Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj,
Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Košický kraj
60 %
Bratislavský kraj45 %
Maximálna intenzita pomoci je v závislosti od miesta realizácie projektu

Viac informácií nájdete na: https://www.mhsr.sk/podpora-investicii/plan-obnovy/harmonogram-vyziev/vyzva-poo-komponent1-bioplynove-stanice